Utökat forskningsavdrag från 1 april 2020

Sedan 2014 kan arbetsgivare göra avdrag från arbetsgivaravgifter med 10 procent av avgiftsunderlaget (lön och annan avgiftspliktig ersättning) för anställda eller uppdragstagare som arbetar med forskning eller utveckling (FoU). Reglerna omfattar både svenska och utländska bolag som betalar svenska arbetsgivaravgifter. Från 1 april 2020 beräknas avdraget annorlunda.

Taket för det totala avdraget för samtliga anställda inom en koncern var fram till den 31 mars 2020 totalt 230 000 kronor per månad. Från och med 1 april 2020 så höjs taket till 450 000 kronor per månad. Arbetsgivare som inte utnyttjat sin möjlighet till avdrag kan ha rätt att återkräva upp till 16 560 000 kronor.

Om flera företag som ingår i samma koncern har rätt att göra forskningsavdrag ska dessa företag behandlas som en avgiftsskyldig. Det sammanlagda avdraget för samtliga företag som ingår i koncernen får inte överstiga 919 239 kronor per månad. Detta utökade avdragsutrymme gäller ersättningar som betalas ut efter den 31 mars 2020.

Hur beräknas avdraget?

Från 1 januari 2014 till 31 mars 2020

Vid beräkningen av arbetsgivaravgifter på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. Avdraget får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21 procent). Eftersom avgifterna för de flesta uppgår till 31,42 procent så blir alltså avdraget i de flesta fall 10 procent. Det sammanlagda värdet av avdraget för samtliga personer som arbetar med FoU hos arbetsgivaren får inte överstiga 230 000 kronor per månad vilket motsvarar 2 760 000 kronor under ett år.

Från 1 april 2020 och framåt

Det man normalt refererar till som arbetsgivaravgifter består av dels olika arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (19,80 procent) och dels en skatt som heter allmän löneavgift (11,62 procent) och som regleras i löneavgiftslagen. I tillägg till det avdrag från arbetsgivaravgifter med 10 procent av avgiftsunderlaget, som gällt sedan 2014, så ska en nedsättning av den allmänna löneavgiften nu också ske med 10 procent av motsvarande avgiftsunderlag. Liksom tidigare får inte avdraget medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21 procent). Vid beräkning av de egentliga arbetsgivaravgifterna om 19,80 procent på avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar med FoU ska avdrag göras med 10 procent av avgiftsunderlaget för denna person. I praktiken ger det för 2020 ett avdrag om 9,59 procent. Sammantaget med sänkningen av den allmänna löneavgiften blir det totala avdraget 19,59 procent (2020).

Vem kan få avdrag?

Lagstiftningen säger att arbetsgivare som i kommersiellt syfte bedriver FoU får göra avdrag om forskningen innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap och utvecklingen innebär ett systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana. Avgiftstaket som nämnts ovan gäller per koncern och koncerndefinitionen återfinns i årsredovisningslagen.

Systematiskt arbete
Ett av det kravsom ställs för rätt till forskningsavdrag är att atbetet med forskning och utveckling skall ske systematiskt. Förarbetena till lagen ahr definierat detta som att arbetet ska undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod, en plan.

Arbetet skall vara kvalificerat
Att arbetet ska vara kvalificerat defineras som att arebtet ska ha reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll, det vill säga att stödet är begränsat till faktiskt och direkt arbete med forskning eller utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner är således uteslutna.

Avdrag som inte utnyttjats
Många bolag har inte nyttjat sin rätt till avdrag och kan därför har ätt att via omprövning av Skatteverkets beslut för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift få tillbaka ansenliga summor som kan användas i verksamheten istället. LR Advokater bistår med begäran om omprövning mot Skatteverket.


© LRAdvokater 2022 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.